หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒V ๙๐Ah สำหรับรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๑๑ เชียงใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Mar 2023
อาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม 10 Mar 2023
ซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชิงดอยเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2023
จ้างจัดสถานที่และทำสนาม ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชิงดอยเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2023
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชิงดอยเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2023
จ้างเหมาจัดพิธีเปิด-ปิด และจัดริ้วขบวน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชิงดอยเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2023
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชิงดอยเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2023
ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ตามโครงการประชาชนใส่ใจสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Feb 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Feb 2023
จ้างซ่อมแซมชุดระบบกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๓-๖๑-๐๐๐๗ (บ้านร้องขี้เหล็ก) เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2023
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Feb 2023
จ้างเหมาซ่อมแซม เปลี่ยนกระเช้าไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๑๒๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2023
จ้างเหมาขนส่งดินลูกรัง เพื่อปรับผิวทาง หมู่ที่ ๑,๑๑,๑๒ และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๑๐ เที่ยว (๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2023
จ้างโครงการทำฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านสันอุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กในลำเหมือง หมู่ที่ ๖ พร้อมเครื่องจักร เพื่อให้อยู่ในสภาพดี ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง และสามารถระบายน้ำได้สะดวกช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2023
จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความมั่นใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลเชิงดอยกับประชาชน จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Feb 2023
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Feb 2023
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Feb 2023
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผษ-๖๒๕๑ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐-๔๙-๐๐๐๔ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2023
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2023
จ้างเหมาจัดตกแต่งรถขบวน ริ้วขบวนพร้อมผู้ร่วมขบวน ตามโครงการจัดแสดงสินค้า OTOP ในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2023
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ตามโครงการจัดแสดงสินค้า OTOP ในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2023
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผจ-๔๕๗๗ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๒ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2023
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผจ-๔๕๗๗ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๒ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2023
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผจ-๔๕๗๗ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๒ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2023
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2023
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบัวพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
จ้างเหมาพัฒนาระบบให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเชิงดอยแบบออนไลน์ (One Stop E-Service) เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการจากเทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านป่าสักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาฟุตบอลและเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาเปตองและกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่ิอใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2023
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Jan 2023
ซื้อของขวัญของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2023
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน 11 Jan 2023
จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2023
จ้างเหมาขนกากยาง(Milling) ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔๐ เที่ยว สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลเชิงดอย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๙๐ ๔๑๖-๕๗-๐๐๗๖ ๔๑๖-๕๕-๐๐๖๗ และ ๔๑๖-๖๓-๐๑๐๒ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Toner Original XEROX CT ๒๐๑๖๓๒ BK for Xerox cm ๓๐๕df เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2022
ซื้อแบตเตอรี่ แบบเติมกรด สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๗๑๗๘ เชียงใหม่ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลพร้อมเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลตำบลเชิงดอย และประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อยื่นคำร้องออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2022
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๑ ชุด และเหรียญรางวัล จำนวน ๑๒๓ เหรียญ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2022
ซื้อหลอดไฟฟ้าชนิดกลมหรือหลอดไฟปิงปอง ขนาด ๕ W เพื่อดำเนินการติดตั้งประดับอาคารสำนักงาน ชายคาหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาล รั้วด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๕๐๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๗๑๗๘ เชียงใหม่ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม จำนวน ๒,๖๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Nov 2022
จ้างต่อสัญญาโดเมนเนม และต่อสัญญาเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ WWW.choengdoi.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๕ ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๔๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Nov 2022
จ้างเหมาการแสดงบนเวที ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
จ้างเหมาการแสดงบนเวที ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 04 Nov 2022
จ้างซ่อมแซมกล้องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๕-๐๐๐๒ (บ้านแม่ดอกแดง) และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๓-๖๔-๐๐๑๓ (บริเวณรอบหนองบัว) เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2022
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๕ ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๔๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๐ ตารางเมตร 27 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๕ ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๔๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๕ ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๔๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Oct 2022
จ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอนไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2022
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2022
จ้างเหมาจัดทำเสาหลักสำหรับวางประทีป เพื่อใช้ในโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2022
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2022
ซื้อโคมไฟล้านนา ขนาด ๘ นิ้ว ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2022
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 7178 เชียงใหม่ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2022
เช่าเครื่องถ่่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
ซื้อเต็นท์เอนกประสงค์ ๓x๓ เมตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2022
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบอัดกาวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
ซื้อโต๊ะไฟเบอร์ ขนาด ๗๕x๑๘๐x๗๔ เซนติเมตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชิงดอย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
จ้างเหมาขุดรื้อและวางกลับท่อระบายน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ทองเจริญ และหมู่ที่ ๖ บ้านสันอุ้ม ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอยเนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักทำให้น้ำเอ่อล้น ท่วมขังในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ซื้อหินคลุกรวมค่าไถปรับ เพื่อซ่อมแซมทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๔๗๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมทางสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบอัดกาวแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน และเป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จำนวน ๓๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ ๑๑ บ้านกิ่วแล ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อพรมปูพื้นพร้อมติดตั้ง ขนาดพื้นที่ ๒๔ ตารางเมตร เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นห้องนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ป้องกันการเกิดอันตรายจากการลื่นล้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กในสุสานบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว และเครื่องฟอกอากาศ สำหรับขนาดห้อง ๔๐ ตารางเมตร จำนวน ๖ ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา เก้าอี้สำนักงานตาข่าย เก้าอี้จัดเลี้ยง ตู้ล็อกเกอร์ ๑๒ ประตู โต๊ะเด็กอนุบาลขาเหลี่ยมพร้อมเก้าอี้ม้านั่งยาว และตู้เหล็ก (ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๓ เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อเครื่องเจียร์ตัดแบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่องและตัดเหล็กไฟเบอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022