หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๓๕๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๕-๐๐๐๒ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2024
ซื้อยางรถตักหน้าขุดหลัง ขนาด ๑๔-๑๗.๕ สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ KAT หมายเลขทะเบียน ตค ๗๑๗๘ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๖๓-๐๐๐๒ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2024
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๕ หมู่ที่ ๑๒ บ้านปทุมนิเวศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2024
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ ๑๒ ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๑๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2024
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๒๕ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบัวพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2024
ซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ขนาด ๒๔ นิ้ว หรือ ๖๐ เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์จับยึด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๕๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2024
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2024
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2024
ซื้อกระจกโพลีคาร์บอเนต ขนาด ๒๔ นิ้ว หรือ ๖๐ เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์จับยึด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2024
ซื้อกระจกโพลีคาร์บอเนต ขนาด ๒๔ นิ้ว หรือ ๖๐ เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์จับยึด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2024
จ้างโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งโดยการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2024
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าไผ่ศรีโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jun 2024
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-๗๑๗๘ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๖๓-๐๐๐๒ เพื่อให้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2024
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์แม่ข่าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๓-๖๔-๐๐๑๓ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2024
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์แม่ข่าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๓-๖๔-๐๐๑๓ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2024
จ้างพาหนะรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๗ บ้านร้องขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๗ บ้านร้องขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๑๒๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๔๖ ชม.ถ ๑๑-๐๔๙ ชม.ถ ๑๑-๐๕๑ หมู่ที่ ๗ บ้านร้องขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๗ บ้านร้องขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
จ้างซ่อมแซมเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๗-๖๒ -๐๐๐๓ ๐๘๗-๖๕-๐๐๐๕ และ ๐๘๗-๕๔-๐๐๐๑ เพื่อให้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
จ้างซ่อมแซมเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๗-๖๒ -๐๐๐๓ ๐๘๗-๖๕-๐๐๐๕ และ ๐๘๗-๕๔-๐๐๐๑ เพื่อให้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านป่าสักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไฟแสงสว่างโซล่าเซล(ตามบัญชีนวัตกรรม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๓๑ บริเวณซอยยุพาฟาร์ม หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๔๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Apr 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Apr 2024
จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยบ้านนายจำนงค์ ศรีสม หมู่ที่ ๗ บ้านร้องขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (ซ่อมแซมโครงหลังคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2024
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๑ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2024
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุพัส พูลทาจักร ถึงบ้านนายทอง ต๊ะรังษี หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไฟแสงสว่างโซล่าเซล(ตามบัญชีนวัตกรรม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๓๑ บริเวณซอยยุพาฟาร์ม หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๔๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไฟแสงสว่างโซล่าเซล(ตามบัญชีนวัตกรรม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๓๑ บริเวณซอยยุพาฟาร์ม หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๔๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไฟแสงสว่างโซล่าเซล(ตามบัญชีนวัตกรรม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๓๑ บริเวณซอยยุพาฟาร์ม หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๔๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Apr 2024
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายในตำบลเชิงดอย จำนวน ๕๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๙ ชม.ถ ๑๑-๐๑๔ และ ชม.ถ ๑๑-๐๑๕ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Apr 2024
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศห้องประชุม และสำนักงานเทศบาล เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Apr 2024
จ้างโครงการก่อสร้่างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ซอย ๑๓ ๑๖ ๑๗ ๒๒ก. ๒๔ น้อยพง ชูชาติ บ้านสันอุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2024
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมทางสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2024
ซื้อชุดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดงานส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุและสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2024
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอนและทำความสะอาด ตามโครงการจัดงานส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุและสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2024
จ้างจัดทำเครื่องสักการะล้านนา(พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ตามโครงการจัดงานส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุและสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2024
จ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2024
จ้างโครงการติดตั้งระบบรดน้ำลานสนามอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไฟแสงสว่างโซล่าเซล(ตามบัญชีนวัตกรรม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๓๑ บริเวณซอยยุพาฟาร์ม หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๔๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 03 Apr 2024
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขข-๙๖๘๖ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๑๑ เชียงใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม จำนวน ๑๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2024
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๒๓๕/๗๕-๑๕ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กล ๖๐๙๖ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๓ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๒ 22 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๙ ชม.ถ ๑๑-๐๑๔ และ ชม.ถ ๑๑-๐๑๕ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๙ ชม.ถ ๑๑-๐๑๔ และ ชม.ถ ๑๑-๐๑๕ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Mar 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Mar 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถกระเช้าไฟฟ้า หมาเลขทะเบียน ๘๒-๘๑๒๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นง ๖๒๑๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๖ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ได้แก่ เหรียญห้อยคอ ใบรับรองการฉีด เข็มฉีดยา และไซริงค์ ขนาด ๓ ซีซี จำนวน ๒,๖๘๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ได้แก่ เหรียญห้อยคอ ใบรับรองการฉีด เข็มฉีดยา และไซริงค์ ขนาด ๓ ซีซี จำนวน ๒,๖๘๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Mar 2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ได้แก่ เหรียญห้อยคอ ใบรับรองการฉีด เข็มฉีดยา และไซริงค์ ขนาด ๓ ซีซี จำนวน ๒,๖๘๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Mar 2024
จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ 06 Mar 2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๒ 05 Mar 2024
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๙ ชม.ถ ๑๑-๐๑๔ และ ชม.ถ ๑๑-๐๑๕ หมู่ที่ ๑ 05 Mar 2024
จ้างจัดสถานที่และทำสนาม ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชิงดอยเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2024
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชิงดอยเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2024
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชิงดอยเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2024
จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชิงดอยเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2024
จ้างเหมาจัดพิธีเปิด-ปิด และจัดริ้วขบวน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชิงดอยเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2024
จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2024
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดกล่อง และนมพาสเจอร์ไลท์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปิดภาคเรียน) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2024
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดกล่อง และนมพาสเจอร์ไลท์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปิดภาคเรียนที่ ๒) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2024
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดกล่อง และนมพาสเจอร์ไลท์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปิดภาคเรียน) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2024
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเชขิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2024
ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2024
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2024
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Feb 2024
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Feb 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Feb 2024
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 08 Feb 2024
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการประชาชนใส่ใจสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
จ้างเหมาจัดนิทรรศการตามโครงการจัดแสดงสินค้า OTOP ในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2024
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวน ริ้วขบวนพร้อมผู้ร่วมขบวนตามโครงการจัดแสดงสินค้า OTOP ในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๑๑-๐๐๒ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Feb 2024
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) ขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายประสิทธิ์ เสียงสนั่น หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๑-๑๔๑ ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๗๑๗๘ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๖๓-๐๐๐๒ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าม้วนระบายเพื่อเตรียมใช้ในกิจกรรม เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคริสตจักรเพ็นทาคอส หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒ ผาป่อง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๑๑-๐๐๒ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Jan 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๑๑-๐๐๒ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Jan 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2024
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๑๑-๐๐๒ หมู่ที่ ๗ 11 Jan 2024
ซื้อของขวัญของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2024
ซื้อของขวัญของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2024
จ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมทักษะและพัฒนาการสำหรับเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2024
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2024
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2024
จ้างเหมาจัดสถานที่ ตกแต่งเวที พร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2024
ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2024
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๙ ชม.ถ ๑๑-๐๑๔ และ ชม.ถ ๑๑-๐๑๕ หมู่ที่ ๑ 05 Jan 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2024
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Dec 2023
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพร้อมติดตั้ง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์แม่ข่าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๓-๖๔-๐๐๑๓ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2023
จ้างเหมาการแสดงพิธีเปิด ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2023
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๑๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๕-๐๐๐๑ เพื่อใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2023
จ้างเหมาจัดทำโคมไฟล้านนาขนาดใหญ่ ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2023
จ้างเหมาจัดทำโคมไฟล้านนาขนาดใหญ่ ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2023
จ้างเหมามหรสพวงดนตรีลูกทุ่ง ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2023
จ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอนไฟฟ้า แสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หนองบัวพระเจ่้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2023
จ้างเหมาจัดทำโคมไฟล้านนาขนาดใหญ่ ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2023
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมสำหรับพิธีเปิดและเวทีการแสดง ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่พร้อมรื้อถอน ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ่้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
จ้างเหมาจัดทำเสาหลักสำหรับวางประทีป ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
จ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูป่ารูปพญานาคราช ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
ซื้อโคมไฟล้านนา เพื่อใช้ในโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑๕x๒๑ นิ้ว จำนวน ๓,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Nov 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Nov 2023
จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๗ เทศบาลตำลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์แม่ข่าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๒-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction laser หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๖๐-๐๐๒๖ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2023
เช่าพื้นที่เว็บไซต์พร้อมต่ออายุการใช้บริการโดเมนเนม ชื่อ choengdoi.go.th โดยมีอายุการให้บริการคราวละ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2023
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บริเวณเทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน(ไฟไซเรนแดง LED) และกรวยจราจร เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถและเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เพื่อใช้ในการตัดหญ้าบริเวณรอบสำนักงาน ขอบทางสาธารณะ บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Oct 2023
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ บริเวณเทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Oct 2023
จ้างตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ หมายเลขทะเบียน จง - ๘๕๗๘ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๕-๐๐๑๐ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2023
จ้างตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๓๕๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๕-๐๐๐๒ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2023
จ้างโครงการตีเส้นจราจรและลงหินคลุกไหล่ทาง ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๕ และ ชม.ถ ๑๑-๐๐๗ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2023
จ้างเหมาวิศวกรออกแบบและคำนวณโครงสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Oct 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๑๒๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-๗๑๗๘ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๖๓-๐๐๐๒ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อใช้ในเป็นแนวทางในการบริหารงาน และเป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้มีอย่างประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จำนวน ๓๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Oct 2023
เช่าเครื่องถ่่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดกล่อง และนมพาสเจอร์ไลท์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2023
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2023
ซื้อล้อวัดระยะทาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๑ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2023
ซื้อเต็นท์อเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมของเทศบาล การจัดอบรมกลางแจ้ง การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยนอกสถานที่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Sep 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Sep 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2023
จ้างจัดพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมกรอบและถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหนังสือสวดมนต์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ครอบครัวคุณธรรมนำไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
ซื้อหินคลุกรวมค่าไถปรับ พร้อมค่าขนส่ง เพื่อซ่อมแซมทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๒๘ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อแผ่นกรองของเครื่องฟอกอากาศ เพื่อเปลี่ยนแผ่นกรองเดิมที่ไม่สามารถกรองฝุ่นละอองได้ ให้ใช้การได้ดีดังเดิม จำนวน ๖ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะทาง ซ่อมแซมเครื่องยนต์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งบ ๖๒๗๒ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๒-๐๐๐๗ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
ซื้อชุดกันฝนแบบโค้ดสีส้ม และรองเท้าบู้ท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชนและใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
ซื้อเสื้อต่อเนื่องกับกางเกง(ชุดสวม) เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเชิงดอย ใช้ในการออกปฎิบัติงาน การให้บริการประชาชน และใช้ในการป้อกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
ซื้อถังเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง และข้อต่อสามทาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
ซื้อชุดกันฝนแบบโค้ดสีส้ม และรองเท้าบู้ท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชนและใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
ซื้อชุดกันฝนแบบโค้ดสีส้ม และรองเท้าบู้ท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชนและใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Aug 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Aug 2023
ซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและถ่ายทอดสัญญาณภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2023
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป และน้ำยางมะตอย เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2023
ซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ ๑๕ นิ้ว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๑๒๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์รถตีเส้นสนาม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Toner Original HP ๒๖A for HP Laser Jet Pro M๔๐๒dn เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2023
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๖๒-๐๐๓๐ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2023
เช่าเครื่องถ่่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๙๕R๑๔ สำหรับรถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก Mitsubishi หมายเลขทะเบียน กท ๔๐๑๒ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๕ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
จ้างเหมาทำป้ายทางหลวงท้องถิ่นพร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงตำแหน่งสายทางของรหัสทางหลวงท้องถิ่น และให้มีความชัดเจนในการระบุตำแหน่งที่ตั้ง จำนวน ๕๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jul 2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๑๒๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบีบน กล ๖๐๙๖ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๓ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง และพนักงานขับรถ เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป และน้ำยางมะตอย เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสายไฟอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลอดไฟอาคารสำนักงาน อาคารห้องประชุม โรงจอดรถ และเปลี่ยนสายไฟฟ้าศาลาหน้าสำนักงานเทศบาล ซ่อมแซม และเปลี่ยนไฟสปอร์ตไลท์ ลานกิจกรรม หน้าสำนักงานเทศบาล ลานจอดรถยนต์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2023
ซื้อยางรถบรรทกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๑๑ เชียงใหม่ โดยจัดซื้อยางนอก จำนวน ๖ เส้น ยางใน จำนวน ๖ เส้น และยางรอง จำนวน ๖ เส้น ขอบ ๑๖ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
จ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานพ่นหมอกควัน(รายวัน) ในชุมชน โรงเรียน และวัด ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2023
จ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานพ่นหมอกควัน(รายวัน) ในชุมชน โรงเรียน และวัด ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2023
จ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานพ่นหมอกควัน(รายวัน) ในชุมชน โรงเรียน และวัด ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2023
จ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานพ่นหมอกควัน(รายวัน) ในชุมชน โรงเรียน และวัด ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๒๔ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2023
จ้างซ่อมแซมชุดระบบกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๓-๖๑-๐๐๓ (บ้านเกาะ) เทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2023
ซื้อกระจกโค้งมน ขนาด ๒๔ นิ้ว เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๕๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2023
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay หมู่ที่ ๗ บ้านร้องขี้เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2023
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลลท์ติกคอนกรีต Overlay หมู่ที่ ๗ บ้านร้องขี้เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2023
จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay หมู่ที่ ๖ บ้านสันอุ้ม ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๑-๐๐๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้านปทุมนิเวศน์ ตำบลเชิงดอย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๑-๐๐๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้านปทุมนิเวศน์ ตำบลเชิงดอย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๑-๐๐๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้านปทุมนิเวศน์ ตำบลเชิงดอย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(temephos) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔,๕๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดกล่อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2023
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑x๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายไวนิลรณรงค์ ขนาด ๑x๓ เมตร จำนวน ๑๗ ป้าย พร้อมออกแบบ ตามโครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2023
จ้างรื้อถอน ย้าย และติดตั้งเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๓-๖๑-๐๐๐๕-๖ เพื่อเกิดความสะดวกในการดูแล บำรุงรักษา และง่ายต่อการให้บริการแก่ผู้ขอข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2023
จ้างรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พนักงานขับรถ ขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง ตามโครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ตำบลบ้านเรือนและตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2023
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ๑๒ V N๑๒๐ ชนิดเติมน้ำกรดหรือน้ำกลั่น สำหรับรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๐๑๗ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๒-๐๐๐๘ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Apr 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2023
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๑-๖๐-๐๐๐๒ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2023
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ชม.ถ ๑๑-๑๒๖ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2023
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2023
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay หมู่ที่ ๑๒ บ้านปทุมนิเวศน์ ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๑๒๕ และทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๑๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2023
จ้างทำเครื่องสักการะล้านนา(พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) เพื่อใช้ในโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2023
ซื้อชุดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2023
จ้างทำเครื่องสักการะล้านนา (พิธีสืบชะตาผู้สูงอายุ) เพื่อใช้ในโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2023
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอนและทำความสะอาด ตามโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมืองหนองบัวพระเจ่้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2023
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน และขยายผิวจราจรไหล่ทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2023
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๓๕๔ เชียงใหม่ เพื่อบำรุงรักษาให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Apr 2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๔๐๐ เชียงใหม่ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2023
จ้างตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำประปา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด ๑๑ ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Toner Oringnal HP ๒๖ A for HP Laser Jet Pro M ๔๐๒dn เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2023
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒V ๙๐Ah สำหรับรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๑๑ เชียงใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Mar 2023
อาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม 10 Mar 2023
ซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชิงดอยเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2023
จ้างจัดสถานที่และทำสนาม ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชิงดอยเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2023
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชิงดอยเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2023
จ้างเหมาจัดพิธีเปิด-ปิด และจัดริ้วขบวน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชิงดอยเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2023
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เชิงดอยเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2023
ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ตามโครงการประชาชนใส่ใจสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Feb 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Feb 2023
จ้างซ่อมแซมชุดระบบกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๓-๖๑-๐๐๐๗ (บ้านร้องขี้เหล็ก) เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2023
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Feb 2023
จ้างเหมาซ่อมแซม เปลี่ยนกระเช้าไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๑๒๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2023
จ้างเหมาขนส่งดินลูกรัง เพื่อปรับผิวทาง หมู่ที่ ๑,๑๑,๑๒ และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๑๐ เที่ยว (๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2023
จ้างโครงการทำฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านสันอุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กในลำเหมือง หมู่ที่ ๖ พร้อมเครื่องจักร เพื่อให้อยู่ในสภาพดี ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง และสามารถระบายน้ำได้สะดวกช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2023
จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความมั่นใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลเชิงดอยกับประชาชน จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Feb 2023
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Feb 2023
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Feb 2023
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผษ-๖๒๕๑ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐-๔๙-๐๐๐๔ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2023
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2023
จ้างเหมาจัดตกแต่งรถขบวน ริ้วขบวนพร้อมผู้ร่วมขบวน ตามโครงการจัดแสดงสินค้า OTOP ในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2023
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ตามโครงการจัดแสดงสินค้า OTOP ในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2023
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผจ-๔๕๗๗ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๒ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2023
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผจ-๔๕๗๗ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๒ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2023
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผจ-๔๕๗๗ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๒ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2023
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2023
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบัวพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
จ้างเหมาพัฒนาระบบให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเชิงดอยแบบออนไลน์ (One Stop E-Service) เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการจากเทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านป่าสักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาฟุตบอลและเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาเปตองและกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่ิอใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2023
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Jan 2023
ซื้อของขวัญของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2023
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน 11 Jan 2023
จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2023
จ้างเหมาขนกากยาง(Milling) ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔๐ เที่ยว สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลเชิงดอย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๙๐ ๔๑๖-๕๗-๐๐๗๖ ๔๑๖-๕๕-๐๐๖๗ และ ๔๑๖-๖๓-๐๑๐๒ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Toner Original XEROX CT ๒๐๑๖๓๒ BK for Xerox cm ๓๐๕df เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2022
ซื้อแบตเตอรี่ แบบเติมกรด สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๗๑๗๘ เชียงใหม่ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลพร้อมเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลตำบลเชิงดอย และประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อยื่นคำร้องออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2022
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๑ ชุด และเหรียญรางวัล จำนวน ๑๒๓ เหรียญ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2022
ซื้อหลอดไฟฟ้าชนิดกลมหรือหลอดไฟปิงปอง ขนาด ๕ W เพื่อดำเนินการติดตั้งประดับอาคารสำนักงาน ชายคาหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาล รั้วด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๕๐๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๗๑๗๘ เชียงใหม่ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม จำนวน ๒,๖๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Nov 2022
จ้างต่อสัญญาโดเมนเนม และต่อสัญญาเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ WWW.choengdoi.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๕ ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๔๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Nov 2022
จ้างเหมาการแสดงบนเวที ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
จ้างเหมาการแสดงบนเวที ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 04 Nov 2022
จ้างซ่อมแซมกล้องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๕-๐๐๐๒ (บ้านแม่ดอกแดง) และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๓-๖๔-๐๐๑๓ (บริเวณรอบหนองบัว) เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2022
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๕ ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๔๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๐ ตารางเมตร 27 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๕ ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๔๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๑-๐๐๕ ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๔๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Oct 2022
จ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอนไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2022
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2022
จ้างเหมาจัดทำเสาหลักสำหรับวางประทีป เพื่อใช้ในโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2022
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2022
ซื้อโคมไฟล้านนา ขนาด ๘ นิ้ว ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2022
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 7178 เชียงใหม่ เพื่อให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2022
เช่าเครื่องถ่่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
ซื้อเต็นท์เอนกประสงค์ ๓x๓ เมตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2022
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบอัดกาวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
ซื้อโต๊ะไฟเบอร์ ขนาด ๗๕x๑๘๐x๗๔ เซนติเมตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชิงดอย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
จ้างเหมาขุดรื้อและวางกลับท่อระบายน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ทองเจริญ และหมู่ที่ ๖ บ้านสันอุ้ม ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอยเนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักทำให้น้ำเอ่อล้น ท่วมขังในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ซื้อหินคลุกรวมค่าไถปรับ เพื่อซ่อมแซมทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๔๗๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างเหมาตรวจเช็ค เปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-๑๙๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑ เพื่อให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมทางสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบอัดกาวแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน และเป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จำนวน ๓๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ ๑๑ บ้านกิ่วแล ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อพรมปูพื้นพร้อมติดตั้ง ขนาดพื้นที่ ๒๔ ตารางเมตร เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นห้องนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ป้องกันการเกิดอันตรายจากการลื่นล้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กในสุสานบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว และเครื่องฟอกอากาศ สำหรับขนาดห้อง ๔๐ ตารางเมตร จำนวน ๖ ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา เก้าอี้สำนักงานตาข่าย เก้าอี้จัดเลี้ยง ตู้ล็อกเกอร์ ๑๒ ประตู โต๊ะเด็กอนุบาลขาเหลี่ยมพร้อมเก้าอี้ม้านั่งยาว และตู้เหล็ก (ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๓ เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อเครื่องเจียร์ตัดแบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่องและตัดเหล็กไฟเบอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022