เทศบาลตำบลเชิงดอยอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

นางกาญจนา พนมเวช

หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1992-6667

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวศุภลักษณ์ บุศดี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานบริหารงานทั่วไป

นายสิทธิชัย ใจคำ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายธวัชชัย บรรเทา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุริยา สิทธิคำ

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางจิรามวรรณ สุรินทร์แก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานนิติการ

นางสาวหัสยา คำเรืองฤทธิ์

นิติกรชำนาญการ

งานแผนและงบประมาณ

นางศิริมณี นิกาแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานการเจ้าหน้าที่

นางนันทิกาญจน์ เพชรชัชวาลย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานกิจการสภาเทศบาล

นางสาวหัสยา คำเรืองฤทธิ์

นิติกรชำนาญการ

งานประชาสัมพันธ์

นายสิทธิชัย ใจคำ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายจิรศักดิ์ บัวบังศึก

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

งานทะเบียนและบัตร

เอกชัย ปัญญากิจเจริญ

นักจัดการงานทะเบียน

นางสาวพิชช์ชนกานต์ โสกันเกตุ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

งานสวัสดิการสังคม

นางสาวศิรประภา เสมพิพัฒน์

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวปิยธิดา ศรีทาเกิด

คนงานทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายกิตติธเนตร แก้วบุตร

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

งานส่งเสริมการเกษตร

นางสาวศิรประภา เสมพิพัฒน์

นักสังคมสงเคราะห์