เทศบาลตำบลเชิงดอยอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางแพรวพรรณ มูลเมือง

ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ 053-104900 ต่อ 27

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาววาริณี สุดสวาท

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

งานการเงินและบัญชี

นางสาวปาณิสรา บุญเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางรัตติกาล ธรรมพุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางสาวณัฐนิชา ตาถาวรรณ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี นงลักษณ์ พวงสายใจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นางโสพรรณ์ วันคำ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายปิยวัฒน์ จามคำแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ