เทศบาลตำบลเชิงดอยอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางแพรวพรรณ มูลเมือง

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 053-104900 ต่อ 27

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาววาริณี สุดสวาท

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร. 053-104900 ต่อ 28

งานการเงินและบัญชี

นางสาวปาณิสรา บุญเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางรัตติกาล ธรรมพุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.

นางสาวสุพรรษา เสียงสนั่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นางโสพรรณ์ วันคำ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายปิยวัฒน์ จามคำแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ