เทศบาลตำบลเชิงดอยอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นางสาวอุษณากร พรหมาวัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ 053-104900 ต่อ 32

งานบริหารทั่วไป

นางสาวชลทิชา ไชยชนะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพนิดา สุกันธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร

ว่าง

นายช่างโยธา ปง./ชง.

นายอภิรักษ์ จันทรมณี

คนงานทั่วไป

งานผังเมืองและสาธารณูปโภค

ว่าง

นายช่างโยธา ปง./ชง.

นายเอกชัย ณ ลำปาง

คนสวน

นายอภิเดช ต๊ะรังษี

คนสวน

นายอนาวี แสงสุวรรณ์

คนงานทั่วไป