เทศบาลตำบลเชิงดอยอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นางสาวภรรณธิราห์ ทองคำดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

นางสาวนิภา แสงคำ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวทัศวรรณ์ ดวงจันทร์คำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวบุษบา บุษดาคำ

พนักงานจ้างทั่วไป

งานกิจการโรงเรียน

นางมันทนา ศรีเขียว

หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง

นางบานเย็น ข้างจะงาม

หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ

นางวัลลภา สุนันต๊ะ

หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม

นางวราภรณ์ สมรูป

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง

นางลดาวัลย์ ศรีสามยอด

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ

นางสาวปทุมพร บัวชุม

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล

นางสาวมนชยา ใจเรือน

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม

นางกฤษณา กลิ่นน้ำหอม

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม

นางสาวศิศิราดรุณี สถิตพุทธะธรรม

ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม