เทศบาลตำบลเชิงดอยอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอนงค์ แสนสุวรรณ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ 053-104900 ต่อ 26

งานบริหารทั่วไป

นางสาวรพีพรรณ ยิ่งสนิท

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายปิยะวรา พันธชนะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

นายวสันต์ มอญแสง

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นางสาวปิยธิดา โชติกนกหิรัญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวปิยธิดา โชติกนกหิรัญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ