เทศบาลตำบลเชิงดอยอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางจิราภา ชินสรนันท์

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

โทร. 053-104900 ต่อ 36

นางดาวเรือง ตันประกาศ

นางดาวเรือง ตันประกาศ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

โทร. 09-5292-8651

นางเพชรลักษณ์ พิมสาร

นางเพชรลักษณ์ พิมสาร

รองปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

โทร. 053-104900 ต่อ 17

สำนักปลัด


นางกาญจนา พนมเวช

นางกาญจนา พนมเวช

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 08-1992-6667

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวศุภลักษณ์ บุศดี

นางสาวศุภลักษณ์ บุศดี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


โทร. 053-104900 ต่อ 20

กองคลัง


นางแพรวพรรณ มูลเมือง

นางแพรวพรรณ มูลเมือง

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 053-104900 ต่อ 27

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาววาริณี สุดสวาท

นางสาววาริณี สุดสวาท

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


โทร. 053-104900 ต่อ 28

กองช่าง


นายชิติสรรค์ บางศิริ

นายชิติสรรค์ บางศิริ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 053-104900 ต่อ 31

กองการศึกษา


นางสาวนิภา แสงคำ

นางสาวนิภา แสงคำ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)

โทร. 053-104900 ต่อ 34

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางอนงค์  แสนสุวรรณ์

นางอนงค์ แสนสุวรรณ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 053-104900 ต่อ 26