เทศบาลตำบลเชิงดอยอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักปลัด


นางกาญจนา พนมเวช

นางกาญจนา พนมเวช

หัวหน้าสำนักปลัด

หมายเลขโทรศัพท์ 08-1992-6667

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวศุภลักษณ์ บุศดี

นางสาวศุภลักษณ์ บุศดี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กองคลัง


นางแพรวพรรณ มูลเมือง

นางแพรวพรรณ มูลเมือง

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเลขโทรศัพท์ 053-104900 ต่อ 27

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาววาริณี สุดสวาท

นางสาววาริณี สุดสวาท

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

กองช่าง


นางสาวอุษณากร พรหมาวัฒน์

นางสาวอุษณากร พรหมาวัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเลขโทรศัพท์ 053-104900 ต่อ 32

กองการศึกษา


นางสาวภรรณธิราห์ ทองคำดี

นางสาวภรรณธิราห์ ทองคำดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางอนงค์  แสนสุวรรณ์

นางอนงค์ แสนสุวรรณ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมายเลขโทรศัพท์ 053-104900 ต่อ 26