ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร KM เทศบาลตำบลเชิงดอย

องค์กรแห่งการเรียนรู้

การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ“การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและ

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง

เป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30 โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้น

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ

2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น

3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้

และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ

4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คู่มือการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 170 KB. 48
2 คู่มือการออกหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ 793 KB. 49
3 คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 552 KB. 48
4 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย 75 KB. 50
5 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 6.41 MB. 272
6 คู่มือการปฏิบัติงานภาษีป้าย 6.06 MB. 90
7 คู่มือการปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6.81 MB. 68
8 คู่มือปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7.54 MB. 843
9 คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารจัดการทั่วไป 413 KB. 356
10 คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ 318 KB. 81
11 คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาบุคลากร 254 KB. 371
12 คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร 441 KB. 366
13 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 327 KB. 3,638
14 ความหมายของ "การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM) 60 KB. 33
15 คู่มือสมรรถนะหลัก 5.60 MB. 52


แชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ