ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเชิงดอย

เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา  โดยได้ดำเนินการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นทุกด้าน  ในอันที่เอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยว มีความสามารถในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคคล ทั้งทางด้านการศึกษา การกีฬา และการสาธารณสุข  อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม


เขตพื้นที่การปกครอง

เทศบาลตำบลเชิงดอย แบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมี  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดกั้นกลาง  พื้นที่ส่วนบน จำนวน 6  หมู่บ้าน  ส่วนล่าง  5  หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 39,375 ไร่

ทิศเหนือ         ติดต่อ    เทศบาลตำบลลวงเหนือและเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง

ทิศตะวันออก   ติดต่อ    เทศบาลตำบลแม่โป่งและเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง

ทิศใต้             ติดต่อ    เทศบาลตำบลป่าป้อง

ทิศตะวันตก     ติดต่อ    เทศบาลตำบลลวงเหนือและเทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย

สภาพภูมิประเทศของตำบลเชิงดอย บางส่วนเป็นภูเขาที่มีป่าไม้สมบูรณ์ บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา และบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มมีคลองส่งน้ำชลประทานจากเขื่อนแม่กวงอุดมธาราไหลผ่าน และมีหนองน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ หนองบัวพระเจ้าหลวง ลำน้ำแม่ดอกแดง และหนองน้ำแดง

หมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน  11  หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  7,903 คน ดังนี้

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร(คน)

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

(หลังคาเรือน)

1

บ้านแม่ดอกแดง

946

342

1,888

921

2

บ้านโพธิ์ทองเจริญ

448

499

947

481

4

บ้านป่าคา

15

9

24

8

5

บ้านเกาะ

126

158

284

170

6

บ้านสันอุ้ม

453

507

960

515

7

บ้านร้องขี้เหล็ก

438

492

930

443

9

บ้านป่าสักน้อย

264

308

572

264

10

บ้านป่าไผ่ศรีโขง

144

177

321

150

11

บ้านกิ่วแล

280

300

580

255

12

บ้านปทุมนิเวศน์

521

552

1,073

535

13

บ้านหนองบัวพัฒนา

156

168

324

146

รวม

3,791

4,112

7,903

3,888

(ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล ณ เดือนสิงหาคม 2566)

อาชีพของประชากร

- อาชีพเกษตรกร        21%

- อาชีพรับจ้างทั่วไป    44%

- อาชีพรับราชการ       12%

- อาชีพค้าขาย           10%

- อื่นๆ                      13%

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน 4 ศูนย์

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง หมู่ 1

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ 2

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล หมู่ 11

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม หมู่ 12แชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ