ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ

รรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีบริษัท พี่-มิกซ์ โปรดักส์ จำกัด มีความประสงค์ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ ในพื้นที่หมู่ที่ 2

  • 19 เมษายน 2566
  • อ่าน 17,449 ครั้ง

ตามที่ บริษัท พี่-มิกซ์ โปรดักส์ จำกัด ได้ยื่นคำขอทั่วไป (สำหรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน) ซึ่งมีความประสงค์ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ ตั้งอยู่ ณ ที่ดินโฉนดเลขที่๔๐๔๗,๔๐๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเขียงใหม่ โดยขอให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการพิจารณาออกใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยต้องปิดประกาศให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลการขอรับใบอนุญาต และให้ความเห็นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่ตั้งโรงงาน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในท้องที่ที่ขออนุญาต

เทศบาลตำบลเชิงดอย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้หากมีการแสดงข้อคิดเห็นประการใดโปรดแจ้งให้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ทราบภายในวันที่  ๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไปแชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ