ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครเด็กเล็กเพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • 23 กุมภาพันธ์ 2566
  • อ่าน 80 ครั้ง

เทศบาลตำบลเชิงดอย ประสงค์จะสมัครเด็กเล็กเพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ รับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย
1.2 เด็กที่สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่จะทำให้เป็นอุปสรรค ต่อการเรียนการสอน
2. หลักฐานเอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
2.2 สูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของเด็ก
2.3 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ของเด็ก
2.4 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
2.5 บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
๓. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์
3.1 ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล หมู่ที่ 11 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม หมู่ที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 ในวัน และเวลาราชการ
3.2 การรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2566
เวลา 08.30 น. ? 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยให้นำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
3.3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-104900 ต่อ 34 ในวัน และเวลาราชการ
4. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 28 เมษายน 2566 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล หมู่ที่ 11 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ปทุมสราราม หมู่ที่ 12
5. วัน เวลา สถานที่รายงานตัวและปฐมนิเทศ
ให้ผู้ปกครองนำเด็กที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัว ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล หมู่ที่ 11 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม หมู่ที่ 12
6. ช่วงอายุเด็กที่รับสมัคร
- รับสมัครเด็กช่วงอายุ 2 ปี ? 5 ปี
7. กำหนดระยะเวลาเรียน
ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
- วันจันทร์ ? วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- เวลาเข้าเรียน 08.00 น.
- เวลาเลิกเรียน 15.00 น.
8. อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้ 2 เวลา ดังนี้
- เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน
- เวลา 14.00 น. อาหารเสริม (นม)
9. การรักษาความปลอดภัย
9.1 ผู้ปกครองที่จะมาขอรับเด็ก ต้องนำบัตรรับเด็กซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับเด็กออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
9.2 การมารับและส่งเด็ก ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเวลา 07.30 น. และให้รับกลับเวลา 15.00 น. แต่ต้องไม่ช้ากว่าเวลา 16.00 น. ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน แต่ละครั้ง
9.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ
9.4 ห้ามเด็กนำวัสดุอุปกรณ์ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
9.5 ห้ามเด็กสวมใส่หรือนำเครื่องประดับ ของเล่นมีค่าราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากฝ่าฝืน และเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
9.6 หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง
10. กรณีเด็กที่สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศข้อ 1.1 ให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณา และขอยกเว้นโดยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยแชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ