ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoเมนูลัด

เมนูลัด

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566

  • 25 กุมภาพันธ์ 2566
  • อ่าน 49 ครั้ง

เทศบาลตำบลเชิงดอย ดำเนินโคงการโครงการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า รวมถึงเพื่อให้ประชาชนตำบลเชิงดอย ได้มีทักษะ ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันและการดับไฟป่าเบื้องต้นและสามารถทำแนวกันไฟป่าได้อย่างถูกวิธี และเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้แก่เยาวชนและผู้เข้าร่วมอบรม

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ป่าชุมศาลาปางสัก หมู่ทื่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมในตรีตำบลเชิงดอย เปิดโครงการ ป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันควบคุมมลพิษหมอกควันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปีซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความเสียหายทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชกาช, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟป่า, ชุดปฏิบัติการผาลาด, ศูนย์ควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้-ขุนแม่กวง,ศูนย์ศึกษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ,ป่าไม้เขตดอยสะเก็ด, กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่ และได้รับเกียรติจากคุณอนุสรณ์ โตวรรณ วิทยากรอาวุโสประจำสถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้-ขุนแม่กวง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ปัญหา และวิธีการป้องกันและควบคุมไฟป่า ซึ่งหลักจากเสร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้ร่วมมือกันทำแนวกันไฟเพื่อลดความรุนแรงของไฟป่า และปัญหาลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อีกด้วยแชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ