ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน กำหนดแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายกองทุนแม่ของแผ่นดิน มุ่งสร้างชุมชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด

  • 28 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 52 ครั้ง

28 พฤษภาคม 2567 ? นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน กำหนดแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายกองทุนแม่ของแผ่นดิน มุ่งสร้างชุมชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน ผ่านกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านจากทุกหมู่บ้านในตำบลเชิงดอยเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายมงคล ชัยวุฒิ กล่าวเปิดการประชุมอธิบายถึงนโยบายและวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งมั่นสร้างให้ชุมชนตำบลเชิงดอยเป็นชุมชนที่ปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน
นางปานทิพย์ ศรีรัตน์ พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งมุ่งหวังให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ได้นำเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามยาเสพติด และขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้นำเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นย้ำถึงบริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และขอความร่วมมือจากครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ติดยาเสพติดหลังออกจากโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ได้อธิบายกระบวนการ ๑๐ ขั้นตอนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดตั้งและดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชน
ในตอนท้ายของการประชุม มีการสรุปสาระสำคัญของการประชุมและมอบหมายภารกิจให้กับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ